NGK PHARMA - Booth No.: D23-30 - ĐƠN VỊ THAM DỰ 2018 -