Đơn vị chủ trì và chỉ đạo

 • Đơn vị chủ trì
 • Đơn vị chủ trì

Đơn vị tổ chức

 • Đơn vị tổ chức
 • Đơn vị tổ chức

Đơn vị ủng hộ & Bảo trợ - Bảo trợ thông tin

 • Đơn vị Bảo trợ và Ủng hộ Đơn vị Bảo trợ và Ủng hộ Đơn vị Bảo trợ và Ủng hộ Đơn vị Bảo trợ và Ủng hộ
 • Đơn vị Bảo trợ và Ủng hộ Đơn vị Bảo trợ và Ủng hộ Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin
 • Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin
 • Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin
 • Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin

Đối tác nước ngoài và đồng tổ chức

 • Đơn vị đồng tổ chức Đơn vị đồng tổ chức Đơn vị đồng tổ chức Đối tác
 • Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác

Website truyền thông Vietnam Medi-Pharm 2014 >>> www.medipharmvietnam.com