Host

 • Host
 • Đơn vị chủ trì

Organizers

 • Đơn vị tổ chức
 • Đơn vị tổ chức

Supporters & Sponsors - Media Supporters

 • Đơn vị Bảo trợ và Ủng hộ Đơn vị Bảo trợ và Ủng hộ Đơn vị Bảo trợ và Ủng hộ Đơn vị Bảo trợ và Ủng hộ
 • Đơn vị Bảo trợ và Ủng hộ Đơn vị Bảo trợ và Ủng hộ Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin
 • Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin
 • Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin
 • Bảo trợ thông tin Bảo trợ thông tin

Co - Organizers

 • Đơn vị đồng tổ chức Đơn vị tổ chức Đơn vị đồng tổ chức Đối tác
 • Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác

Website Media Vietnam Medi-Pharm 2014 >>> www.medipharmvietnam.com