TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ - POVYVAC - GIAN B25 - Dược phẩm - Máy đóng ngói -
  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ - POVYVAC - GIAN B25

7/15/2019 2:40:09 PM
Vác xin
Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng .
 
www.polyvac.com.vn
 
Video Clips